Prawnicy

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w prawie autorskim, ochronie konkurencji,
ochronie dóbr osobistych, prawie prasowym, znakach towarowych, prawie reklamy,
ochronie prawnej nowych technologii.

Partnerzy

Prof. dr hab. Jan Błeszyński

RADCA PRAWNY

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przez wiele lat członek Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministerstwie Kultury. Wieloletni członek Komisji Prawnej i Legislacyjnej Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów /CISAC/. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Konsultant prawny wielu organizacji autorskich, ekspert rządowy i parlamentarny przy pracach nad nowelizacją prawa autorskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego, monografii, komentarzy, glos i opinii. Włada językiem angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Michał Błeszyński

RADCA PRAWNY, ZARZĄDZAJĄCY KANCELARIĄ

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego. Przez wiele lat wykładowca uniwersytecki oraz członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Konsultant i doradca organizacji autorskich oraz podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. Autor publikacji i opinii z zakresu prawa autorskiego. Zarządza Kancelarią oraz w jej ramach występuje i prowadzi szereg spraw sądowych w szczególności z zakresu prawa autorskiego. Włada językiem angielskim, zna również język niemiecki i rosyjski.

Barbara Borkowska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, autorskiego oraz własności intelektualnej. Absolwentka Studium Języków Obcych. Konsultant i doradca organizacji autorskich, wydawców oraz innych podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. W ramach Kancelarii występuje i prowadzi szereg spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i autorskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Anna Maria Błeszyńska-Drewicz

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego, współprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i College of Law Gainsville Floryda. Konsultantka organizacji autorskich oraz podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. W Kancelarii odpowiedzialna za kontakty z podmiotami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz tłumaczenia dokumentów prawnych, tekstów ustaw, orzeczeń, komentarzy i opinii. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język niemiecki.

Prawnicy

dr Katarzyna Błeszyńska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2006 obroniła pracę doktorską z zakresu prawa prasowego i autorskiego pt: "Redakcja utworu w prasie drukowanej w kontekście ograniczeń praw autorskich". Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego i prasowego oraz prawa rodzinnego. W ramach Kancelarii występuje i prowadzi szereg spraw sądowych w szczególności z zakresu prawa autorskiego i rodzinnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

dr Maria Błeszyńska-Przybylska

RADCA PRAWNY

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego, współprowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Levin College of Law, University of Florida. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w latach 2008 – 2009 wykłady monograficzne w języku angielskim o tematyce znaków towarowych i prawa autorskiego, w latach 2011 – 2013 ćwiczenia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa rzeczowego oraz postępowania cywilnego). Autorka publikacji z zakresu prawa autorskiego, dotyczących przede wszystkim zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Stopień doktora nauk prawnych, z wyróżnieniem, uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działając w ramach Kancelarii doradza w sprawach cywilnych, z zakresu prawa autorskiego, jak i występuje, jako pełnomocnik, w sprawach sądowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

dr Agata Marcinowska

RADCA PRAWNY

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym odbyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, gospodarczym, autorskim i prywatnym międzynarodowym. W dotychczasowej praktyce świadczyła doradztwo prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, obejmujące w szczególności zagadnienia z zakresu prawa farmaceutycznego, cywilnego i handlowego, w tym procesowego. Brała udział w negocjacjach kontraktów handlowych, opiniowała i przygotowywała projekty umów, sporządzała opinie prawne oraz reprezentowała klientów przed sądami i organami administracji. W ramach Kancelarii doradza klientom w sporach z zakresu prawa autorskiego i gospodarczego, w szczególności budowlanego. Reprezentuje klientów Kancelarii w procesach inwestycyjnych oraz o naruszenie praw autorskich. Autorka licznych opracowań i publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i farmaceutycznego. W wolnych chwilach realizuje swoje pasje, jeżdżąc na snowboardzie i wspinając się po górach. Włada językiem hiszpańskim i angielskim.

Monika Gromotowicz

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, specjalista w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego oraz filmowego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. W 2006 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem „Sytuacja Prawna reżysera utworu audiowizualnego”, napisaną pod patronatem prof. dr hab. Jana Błeszyńskiego. W 2014 r. ukończyła Pomorskie Warsztaty Filmowe zorganizowane przez Gdyńską Szkołę Filmową w Gdyni. Współpracuje z Wydziałem Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej – specjalność: montaż filmowy, w Szkole Filmowej w Łodzi. W Kancelarii sporządza pisma procesowe, opinie prawne, projekty umów, zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów Kancelarii oraz reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracyjnymi. Włada językiem niemieckim i angielskim.

Krzysztof Drzewiecki

ADWOKAT

Adwokat. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, cywilnego oraz administracyjnego. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 2012 roku, broniąc pracę magisterską pod tytułem: ,,Wybrane umowy cywilnoprawne dotyczące zmiany generacji inter vivos w rolnictwie", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Czechowskiego. Aplikację adwokacką ukończył w 2016 roku. Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Interesuje się fotografią i triathlonem. Włada językiem angielskim

Ewelina Zdzienicka

RADCA PRAWNY

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, w szczególności  prawa własności przemysłowej, a także prawa pracy i prawa zobowiązań. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, głównie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Posiada również praktykę w obsłudze z zakresu prawa pracy oraz prawa medycznego. W Kancelarii sporządza pisma procesowe i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego i autorskiego, zajmuje się rejestracją znaków towarowych, prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa pracy, a także sporządza i opiniuje umowy. Włada językiem angielskim, również biznesowym i prawniczym.

Magdalena Bajno

PRAWNIK

Prawnik, specjalista w zakresie administracji i prawa karnego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obroniła pracę magisterską pod tytułem „Przestępstwo łapownictwa biernego w polskim prawie karnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Barbary Szczygieł. Posiada doświadczenie w zakresie analizy akt sądowych oraz praktykę w sporządzaniu projektów pism procesowych. Zajmuje się bieżącą obsługą klientów Kancelarii oraz obiegiem i archiwizacją dokumentów, odpowiada także za kontakty z Sądami i organami administracji. Włada językiem angielskim.

Artykuły

#

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Senacie

W dniu 11 maja 2018 r. Marszałek Sejmu RP przekazał do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Druk nr 823 z tekstem przekazanej do Senatu ustawy...

Czytaj

Szukasz więcej informacji?

Prawo autorskie - znaki towarowe - ochrona konkurencji

zobacz