Prawnicy

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w prawie autorskim, ochronie konkurencji,
ochronie dóbr osobistych, prawie prasowym, znakach towarowych, prawie reklamy,
ochronie prawnej nowych technologii.

Partnerzy

Prof. dr hab. Jan Błeszyński

RADCA PRAWNY

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przez wiele lat członek Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministerstwie Kultury. Wieloletni członek Komisji Prawnej i Legislacyjnej Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów /CISAC/. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Konsultant prawny wielu organizacji autorskich, ekspert rządowy i parlamentarny przy pracach nad nowelizacją prawa autorskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego, monografii, komentarzy, glos i opinii. Włada językiem angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Michał Błeszyński

RADCA PRAWNY, ZARZĄDZAJĄCY KANCELARIĄ

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego. Przez wiele lat wykładowca uniwersytecki oraz członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Konsultant i doradca organizacji autorskich oraz podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. Autor publikacji i opinii z zakresu prawa autorskiego. Zarządza Kancelarią oraz w jej ramach występuje i prowadzi szereg spraw sądowych w szczególności z zakresu prawa autorskiego. Włada językiem angielskim, zna również język niemiecki i rosyjski.

Barbara Borkowska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, autorskiego oraz własności intelektualnej. Absolwentka Studium Języków Obcych. Konsultant i doradca organizacji autorskich, wydawców oraz innych podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. W ramach Kancelarii występuje i prowadzi szereg spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i autorskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Anna Maria Błeszyńska-Drewicz

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego, współprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i College of Law Gainsville Floryda. Konsultantka organizacji autorskich oraz podmiotów działających w oparciu o prawo autorskie. W Kancelarii odpowiedzialna za kontakty z podmiotami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz tłumaczenia dokumentów prawnych, tekstów ustaw, orzeczeń, komentarzy i opinii. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język niemiecki.

Prawnicy

dr Katarzyna Błeszyńska

RADCA PRAWNY

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2006 obroniła pracę doktorską z zakresu prawa prasowego i autorskiego pt: "Redakcja utworu w prasie drukowanej w kontekście ograniczeń praw autorskich". Adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego i prasowego oraz prawa rodzinnego. W ramach Kancelarii występuje i prowadzi szereg spraw sądowych w szczególności z zakresu prawa autorskiego i rodzinnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

dr Maria Błeszyńska-Przybylska

RADCA PRAWNY

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego, współprowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Levin College of Law, University of Florida. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w latach 2008 – 2009 wykłady monograficzne w języku angielskim o tematyce znaków towarowych i prawa autorskiego, w latach 2011 – 2013 ćwiczenia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa rzeczowego oraz postępowania cywilnego). Autorka publikacji z zakresu prawa autorskiego, dotyczących przede wszystkim zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Stopień doktora nauk prawnych, z wyróżnieniem, uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działając w ramach Kancelarii doradza w sprawach cywilnych, z zakresu prawa autorskiego, jak i występuje, jako pełnomocnik, w sprawach sądowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Krzysztof Drzewiecki

ADWOKAT

Adwokat. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, cywilnego oraz administracyjnego. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 2012 roku, broniąc pracę magisterską pod tytułem: ,,Wybrane umowy cywilnoprawne dotyczące zmiany generacji inter vivos w rolnictwie", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Czechowskiego. Aplikację adwokacką ukończył w 2016 roku. Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Interesuje się fotografią i triathlonem. Włada językiem angielskim

Magdalena Grajko

APLIKANT ADWOKACKI

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz na Wydziale Politologii (kierunek stosunki międzynarodowe). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych, agencji reklamowej oraz organizacjach studenckich. Interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, w szczególności ochroną prawną marki. W Kancelarii zajmuje się krajową, europejską i międzynarodową rejestracją znaków towarowych, sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa autorskiego i prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Włada językiem angielskim.

Marta Botiuk-Filip

APLIKANT ADWOKACKI

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz szkołę prawa brytyjskiego i europejskiego współtworzoną przez British Law Centre of Iuris Angliae Scientia Ltd. i University of Cambridge przy Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta programu ERASMUS na Uniwersytecie Pontifica ICAI ICADE w Madrycie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie w klasie fortepianu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych w Polsce i za granicą, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz organizacjach studenckich. Interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej w szczególności prawem autorskim i ochroną dóbr osobistych. W kancelarii zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym w tym sprawami z zakresu prawa autorskiego. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Grzegorz Witaszczyk

SEKRETARZ

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się bieżącą obsługą klientów Kancelarii oraz obiegiem i archiwizacją dokumentów. Odpowiada także za kontakty z Sądami i organami administracji. Zna język angielski.

Artykuły

#

Roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 PrAut przedawnia się z upływem lat 10

W dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie o sygn. akt IV CSK 653/15 wyrok, w którym uznał, że roszczenie informacyjne dochodzone przez OZZ na podstawie art. 105 ust. 2 PrAut przedawnia się z upływem 10 lat. Sąd Najwyższy podzielił przy tym w ww. orzeczeniu dotychczasowy pogląd...

Czytaj

Szukasz więcej informacji?

Prawo autorskie - znaki towarowe - ochrona konkurencji

zobacz