Profesjonalna obsługa prawna
firm i osób indywidualnych

Prawo autorskie

Reprezentacja w rozmowach ugodowych i zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, jak również występowanie w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych. Monitorowanie przestrzegania praw autorskich. Przeprowadzanie szkoleń, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i analiz. Negocjowanie, opracowywanie i opiniowanie umów.

Znaki towarowe

Reprezentacja przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących znaków towarowych. Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym przed sądami cywilnymi oraz występowanie w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych.

Ochrona dóbr osobistych

Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń dóbr osobistych. Reprezentacja w rozmowach ugodowych i zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, jak również występowanie w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych.

Ochrona konkurencji

Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń prawa konkurencji. Reprezentacja w rozmowach ugodowych i zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi jak również występowanie w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych.

Prawo prasowe

Opracowywanie projektów sprostowań oraz reprezentacja w rozmowach ugodowych i zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi, jak również występowanie w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych.

Prawo reklamy

Bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów tworzących oraz eksploatujących reklamy. Sporządzanie opinii prawnych dotyczących zgodności z prawem utworów reklamowych. Reprezentacja w rozmowach ugodowych i zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi jak również występowanie w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych.

Dbamy o naszych klientów od 1992 roku.

Świadczymy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym jak również osobom fizycznym. Obok udzielania porad prawnych, sporządzania projektów umów czy też opinii prawnych, występujemy w imieniu naszych Mocodawców, przed sądami i urzędami.
Kancelaria aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zrzeszającymi twórców, artystów wykonawców oraz wydawców. Nasi prawnicy zaangażowani są także w działalność naukową. Są autorami licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa autorskiego. Czynnie uczestniczą w konferencjach międzynarodowych. Prof. dr hab. Jan Błeszyński jest wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny Michał Błeszyński przez wiele lat pracował jako asystent na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

#

Ciekawe przypadki

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., sygn. akt: III CSK 30/11

    Nie ma również podstaw do przyjęcia, że przyznane twórcom, ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 - p.a.p.p.) uprawnienia, na skutek objęcia ich zbiorowym zarządem, utraciły cechy roszczeń wywodzonych z tego prawa i skróceniu uległ ustawowo przewidziany termin do ich dochodzenia. Decydujące znaczenie przyznać należy charakterowi poddanych osądowi roszczeń, nie zaś statusowi podmiotu działającego na zlecenie twórcy.

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt: I CK 281/05

    Oceniając więc spełnienie wymagań stawianych utworom w rozumieniu art. 1 ust. 1 omawianej ustawy należy brać pod uwagę całość cech w ich konkretnym, oryginalnym zestroju. Nie stanowi przeszkody w uznaniu za utwór okoliczność, że wykorzystano w nim elementy ogólnie dostępne. Jako takie elementy nie są objęte ochroną, wszakże utworem może być kompilacja powszechnie dostępnych danych, byleby sposób doboru, segregacji, ujęcia lub przedstawienia tych danych miał znamiona oryginalności.

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt: I CSK 621/13

    tytuł do dochodzenia tantiem audiowizualnych (wynagrodzenia dodatkowego) ma swoją podstawę wyłącznie w przepisie art. 70 ust 22 u.p.a.p.p. W konsekwencji prawo do wynagrodzenia zastrzeżone na rzecz uprawnionych wymienionych w tym przepisie może być dochodzone bez potrzeby obalania domniemania z art. 70 ust. 1, z tym, że zgodnie z art. 70 ust. 3 u.p.a.p.p. prawo to realizowane może być jedynie przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wystarczy zatem, że organizacja zbiorowego zarządzania powoła się na bezwzględne prawo do wynagrodzenia z art. 70 ust. 21 u.p.a.p.p. oraz swoją „właściwość” względem utworu, którego wynagrodzenie dotyczy.

Artykuły

#

Nowa opłata na rzecz PISF

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. , która nowelizując ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii wprowadza nową opłatę obciążającą podmioty...

Czytaj

Szukasz więcej informacji?

Prawo autorskie - znaki towarowe - ochrona konkurencji

zobacz